Artikel 1. Definities

 1. Onderneming: Vantesstic, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75448602. 

 2. De orthomoleculair therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon, te weten Carla van Tessel of rechtspersoon, te weten Vantesstic, die de opdracht heeft aangenomen.

 3. Opdrachtgever of cliënt: alle natuurlijke personen en rechtspersonen die aan Vantesstic de opdracht hebben gegeven tot het leveren van diensten, producten en het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Vantesstic en cliënt.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Vantesstic zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; 
 • Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Vantesstic worden medegedeeld.
 • Vantesstic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 • De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan voor of op het moment van het eerste consult. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, zoals bijvoorbeeld bij workshops, lezingen of cursussen.
 • Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de dienstverlening aanpassen. 
 • Vantesstic zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 • Vantesstic heeft te allen tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van reden, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/ of aangeschafte supplementen.

Artikel 5. Overmacht

 1. Indien Vantesstic haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Vantesstic alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 6. Huisregels

 1. In de praktijkruimte van Vantesstic gelden een aantal huisregels waar de cliënt zich aan dient te houden. In de praktijk, de wachtruimte en aangelegen ruimtes mag niet worden gerookt. Vantesstic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en/of buiten het pand. Vantesstic aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel. In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) opgevolgd te worden. 

Artikel 7. Tarieven

 1. Voor aanvang van de dienstverlening deelt Vantesstic de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 2. Vantesstic behoudt het recht de tarieven te wijzigen.  Vantesstic zal hiervan de cliënt voorafgaande aan een nieuw consult zo spoedig mogelijk informeren. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Vantesstic wordt uitbetaald.
 2. Vantesstic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vantesstic is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 3. Vantesstic is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. 
 4. Vantesstic streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Vantesstic geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. 
 5. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Vantesstic is sprake van een inspanningsverplichting.
 6. Vantesstic geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de Vantesstic. 
 7. Vantesstic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft. 
 9. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. 
 10. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.
 11. Vantesstic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Vantesstic zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
 12. Cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan Vantesstic.
 13. Cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies, en op verzoek van Vantesstic, een arts of behandelaar te consulteren.
 14. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Vantesstic beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 15. De adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.

Artikel 9. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. Vantesstic zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als Vantesstic daartoe verplicht is of Vantesstic toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Vantesstic behoudt te allen tijde alle rechten op de door Vantesstic gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken moge zonder schriftelijke toestemming van Vantesstic noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze bekend worden gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Vantesstic verstrekt zijn.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling aan Vantesstic dient direct aan het einde van een consult contant , via overschrijving, per pin of tikkie te worden voldaan. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde dienstverlening. Bij voortijdige beëindiging van de dienstverlening door de cliënt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 2. Facturen voor deelname aan cursussen of workshops dienen vóór aanvang te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer. Indien cliënt is verhinderd dan kan in overleg een vervanger deelnemen.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Vantesstic, zonder nadere sommatie of in gebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele betaling.
 4. Derhalve zal na het versturen van twee betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door Vantesstic gekozen incassobureau en/ of indien nodig een gerechtsdeurwaarder.
 5. Indien de zaak is overgedragen aan het door Vantesstic gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt Vantesstic zich volledig van de incasseringen. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgeven alleen nog gepleegd worden met het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder.
 6. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijk of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Annuleringen

 1. Een afspraak kan schriftelijk, telefonisch en/of persoonlijk worden gemaakt. Indien cliënt later verschijnt dan de afgesproken tijd, zal zoveel mogelijk de oorspronkelijke eindtijd van het consult worden aangehouden, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 2. Indien de cliënt onverhoopt een gemaakte afspraak niet kan nakomen, dient dit minimaal 48 uur van tevoren worden doorgegeven per telefoon of email. Bij een afzegging korter van tevoren of een ‘no show’ wordt de reguliere consultprijs in rekening gebracht. Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Vantesstic, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.
 3. Bij het niet doorgaan van een consult is Vantesstic op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Artikel 13. Klachten

 1. Vantesstic is aangesloten bij CAT complementair en valt onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Mocht cliënt een klacht hebben over de door Vantesstic geboden dienstverlening, dient deze dit zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. De klacht kan zowel rechtstreeks met Vantesstic worden besproken of direct worden neergelegd bij een klachtenfunctionaris van het GAT.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vantesstic partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Vantesstic is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Wijzigingen

 1. Vantesstic behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. 

GAT Geschilleninstantie

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/